FÖRKORTNINGAR , ABBREVIATIONS


FÖRKORTNINGFÖRKLARING EXPLAINATION ALTERNATIVE OR ENGLISH ABBRIVIATION
** postfriskt unmounted mint UM, 5
*(*) lätt fastsättare(spår) lightly hinged *(*)
* ostämplad mint *
(*) ostämplad utan gummi mint, no gum (*)
5 LYX highest quality 5
4 prakt superb 4, EF,XF
3 mycket gott ex Very Fine VF
2 gott ex Fine copy F
1, godt. godtagbart ex acceptable copy 1
4 marg 4 marginaler four margins 4 marg
AB mycket gott ex very fine copy VF, 3
ABcentr märkesbilden tangerar ej perforeringen stamp picture clear off perfs 3
bl, 4-bl block, 4-block block ,block of four bl. ,4-bl
centr=c centrering centering c
cert. =int. intyg, attest certificate cert.
def. defekt defect def.
F Facit katalog Facit catalogue F
ft felande tand missing perf mp
HOW svensk intygskrivare Swedish stamp certificate by HOW HOW
hömarg hörnmarginal cornermargin co.marg
kl klipp on piece on p.
kht kort hörntand short corner perf scp
kt kort tand short perf sp
ktt korta tänder short perfs spp
kht kort hörntand short corner perf scp
ktspts kort tandspets short perf. tip spt
L Lyx highest quality 5
lvht lätt vikt hörntand lightly bent corner perf lbcp
n.i. nyansintyg shade certificate n.i.
PR prakt superb, Extremely Fine 4 ,EF, XF
PRS praktstämpel superb cancellation scanc.,4,
rep. reparerad repaired rep.
ri riss tear te.
rv rättvänd upright upr.
saml. samling collection coll.
stpl=st=s stämpel cancellation canc
tu tunn thin th
tu.fl. tunn fläck thin spot th.sp.
var variant variety var.
vc välcentrerad well centered wc
ve veck crease,bend cr.
vht vikt hörntand bent corner perf bcp
Kvalitets beskrivningar; exempel, Quality descriptions ;examples
5,5,5 LYX märke,centr.=5,stpl =5 higest quality stamp , centr.=5,cancel(or gum)=5 5,5,5
4,3,5 prakt märke,centr.=3,stpl =5 superb stamp, centr.=3,cancel(or gum)=5 4,3,5
3,2,4 AB märke,centr.=2,stpl =4 VF stamp, centr.=2,cancel(or gum)=4 3,2,4
3,3,3 AB märke,centr.=3,stpl =3 VF stamp, centr.=3,cancel(or gum)=3 3,3,3
2,2,1 gott ex,centr.=2,stpl =1 Fine stamp, centr.=2,cancel(or gum)=1 2,2,1
1,1,1 godtagbart ex,centr.=1,stpl =1 Aceptable stamp, centr.=1,cancel(or gum)=1 1,1,1